Zgłoszenia streszczenia

UWAGA! Zmiana terminu rejestracji i przesyłania prac!

Streszczenie (doniesienie i plakat):

 • Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną podczas rejestracji do dnia
  9 kwietnia 2017 r.  24.04.2017r. (zmiany i korekty: streszczenia@dzienfizjoterapii.pl)
 • Wymagana wersja polsko i angielskojęzyczna
 • Treść streszczenia powinna zostać przygotowana według wzoru rejestracji:
 1. Imię i nazwisko autora prezentującego wyniki (oraz współautorzy).
 2. Tytuł pracy
 3. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację
 4. Struktura części głównej: wstęp i cel/materiał i metody/wyniki/wnioski
 5. Słowa kluczowe: maksymalnie 5.

Doniesienie:

 • Czas trwania wystąpienia 10-15min

Plakat:

 • Wymagana wielkość plakatu to format A1 (594×841 mm)
 • Na plakacie należy umieścić tytuł pracy naukowej, imiona i nazwiska autorów (inicjały imion). Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację.
 • Na czas trwania Konferencji plakaty zostaną wywieszone w miejscu odbywania się Konferencji oraz zostanie wyznaczony dokładny termin prezentacji plakatów, podczas którego wszyscy autorzy plakatów są obowiązani do dyskusji i odpowiedzi na pytania Komisji oraz innych Uczestników Konferencji.
 • Prace będą oceniane przez Komisję, w skład którego wejdą członkowie Komitetu Naukowego Konferencji – trzy najlepsze prace przedstawione podczas sesji plakatowej otrzymają nagrody

 

Komitet Naukowy zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą formy wystąpienia (doniesienie/plakat) oraz kwalifikacji do sesji tematycznej. Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną.